FA = dV

 ข่าวล่าสุด     |      2023-01-21 23:08

Bi 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều

Bi 8. p suất lỏng - Bnh thông nhau

Bi 17. Sự chuyển ha v bảo ton cơ năng

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Giải thch k hiệu v cho biết đơn vị đo của chng.

* Công thức tnh lực đẩy c-si-met : FA = d.V

FA : l lực đẩy c-si-mt, đơn vị đo : N

d : trọng lượng ring của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ , đơn vị đo : N/m3

V : Thể tch của vật (thể tch phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ, đơn vị đo : m3

FA=d.Vtrong đ FAl lực đẩy c-si-mt

d l trọng lượng ring của chất lỏng(N/m3)

V l thể tch của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ hay chnh l thể tch của vật đ(m3)

d.V l trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ(N).

khi thả 1 hn đ chm vo chất lỏng c si mt l ;

a.    fa=p / b  . fa=d.v. / c.  fa nhỏ hơn p/  d.    fa lớn hơn p

Viết công thức tnh lực đẩy c-si-mt, giải thch ý nghĩa v cho biết đơn vị đo

viết công thức tnh lực đẩy c si mt giải thch cc đại lượng c trong công thức v đơn vị

c1 xc định độ lớn lực đẩy c-si-mt bằng công thức FA..... c2 thể tch v của vật đc tnh như thế no V.....-...... b đo trọng lượng của chất lỏng c thể tch bằng thể tch của vật . dng lực kế đo trọng lượng của bnh nước khi ở mức 1. P1........... đổ thm nước vo bnh đến mức 2 đo trọng lượng của bnh nước ở mức 2 P2...... c3 trọng lượng của phần nước bị chiếm chỗ được tisng bằng cch no ? PN.....-..... c4 viết công thức lực đẩy c-si-mt nu tn v đơn vị của cc đại lượng...

c1 xc định độ lớn lực đẩy c-si-mt bằng công thức FA=.....

c2 thể tch v của vật đc tnh như thế no V=.....-......

b đo trọng lượng của chất lỏng c thể tch bằng thể tch của vật . dng lực kế đo trọng lượng của bnh nước khi ở mức 1. P1=...........

đổ thm nước vo bnh đến mức 2 đo trọng lượng của bnh nước ở mức 2 P2=......

c3 trọng lượng của phần nước bị chiếm chỗ được tisng bằng cch no ?

c4 viết công thức lực đẩy c-si-mt nu tn v đơn vị của cc đại lượng c mặt trong công thức

c5 n kiểm chứng độ lớn của lực đẩy c-si-mt cần phải đo những đại lượng no

Thả một cốc thủy tinh nổi trn mặt nước, cốc chịu lực đẩy c si mt Fa, nếu nhng chm cốc đ trong nước n chịu lực đẩy c-si-mt FA so snh FA v FA. Tnh tỉ số FA/FA cho biết trọng lượng ring của thủy tinh d = 18000n/m^3 d nước=10000N/m^3

+kết quả đo lực đẩy của c Si Mtlần 1,trọng lượng P của vật(gọi l gi trị 1) ........, hợp lực F của trọng lượng v lực đẩy của c Si Mt tc dụng ln vật khi vật nhng chm trong nước(gọi l gi trị 2)........, lực đẩy c Si Mt FaP-F(gọi l gi trị 3)......lần 2, (1) ..........,(2).........,(3).........lần 3, (1)............,(2).........,(3)........nhận xt trung bnh Fa của 3 lần đo (.....+......+......) :3+kết quả đo trọng lượng của phần nước c thể tch bằng thể tch của vậtlần 1, trọng l...

lần 1,trọng lượng P của vật(gọi l gi trị 1) =........, hợp lực F của trọng lượng v lực đẩy của c Si Mt tc dụng ln vật khi vật nhng chm trong nước(gọi l gi trị 2)=........, lực đẩy c Si Mt Fa=P-F(gọi l gi trị 3)=......

lần 2, (1) =..........,(2)=.........,(3)=.........

lần 3, (1)=............,(2)=.........,(3)=........

nhận xt trung bnh Fa của 3 lần đo= (.....+......+......) :3

+kết quả đo trọng lượng của phần nước c thể tch bằng thể tch của vật

lần 1, trọng lượng P1(gọi l gi trị 1)=......, trọng lượng P2(gọi l gi trị 2)=..........,trọng lượng phần nước bị vật chiếm chỗ Pn=P2-P1(gọi l gi trị 3)=.......

lần 2,(1)=.......,(2)=.......,(3)=..........

lần 3,(1)=.......,(2)=........,(3)=.........

Câu 1(6.0điểm): Viết công thức tnh lực đẩy c-si-mt? Nu tn v đơn vị của cc đại lượng c mặt trong công thức? Từ đ cho biết lực đẩy c-si-mt phụ thuộc vo những yếu tố no? Câu 2(4.0điểm): Thể tch của một miếng sắt l 12dm3.a) Tnh lực đẩy c-si-mt tc dụng ln miếng sắt khi n được nhng chm trong nước, trong rượu? Cho trọng lượng ring của nước l 10000N/m3, của rượu l 8000N/m3.b) Nếu miếng sắt được nhng ở những độ sâu khc nhau th lực đẩy c-si-mt c thay đổi không? Tại sao?đang...

Câu 1(6.0điểm): Viết công thức tnh lực đẩy c-si-mt? Nu tn v đơn vị của cc đại lượng c mặt trong công thức? Từ đ cho biết lực đẩy c-si-mt phụ thuộc vo những yếu tố no?

Câu 2(4.0điểm): Thể tch của một miếng sắt l 12dm3.

a) Tnh lực đẩy c-si-mt tc dụng ln miếng sắt khi n được nhng chm trong nước, trong rượu? Cho trọng lượng ring của nước l 10000N/m3, của rượu l 8000N/m3.

b) Nếu miếng sắt được nhng ở những độ sâu khc nhau th lực đẩy c-si-mt c thay đổi không? Tại sao?

Lực đẩy c-si-met c phương v chiều như thế no? K hiệu đơn vị

kết quả đo lực đẩy c-si-mt lần đo trọng lượng P của vật N Hợp lực F của trọng lượng v lực đẩy c -si - mt tc dụng ln khi vật được nhng chm trong nước N lực đẩy c si-mt FAP-F[N] 1 2 3 kết quả trung bnh FA ........+.....+.... 3 kết quả đo trọng lượng của phần nước c thể tch bằng thể tch của vật lần đo trọng lượng P1[N] trọng lượng P2[N] trọng lượng phần nước bị chiếm...

lần đo trọng lượng P của vật N Hợp lực F của trọng lượng v lực đẩy c -si - mt tc dụng ln khi vật được nhng chm trong nước N

kết quả trung bnh FA= ........+.....+....=

kết quả đo trọng lượng của phần nước c thể tch bằng thể tch của vật

lần đo trọng lượng P1[N] trọng lượng P2[N] trọng lượng phần nước bị chiếm